právní upozornění Informace o investičních nástrojích pocházejí ze zdrojů, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Informace nelze mechanicky použít k nákupům investičních nástrojů. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Hlavní rizika spojená s investičními službami a investičními nástroji:

a) Tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje.
b) Úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.
c) Měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.
d) Úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb.
e) Operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí.

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.

Hlavní způsoby omezení rizika
- investor by si před investicí do cenných papírů kolektivního investování měl důkladně pročíst statut (prospekt) fondu, kde nalezne všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu;
- investor by měl pravidelně sledovat hodnoty a vývoj vlastních investic a vývoj na kapitálových trzích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a budou investorovi rovněž sděleny před poskytnutím investiční služby. Statut a sdělení klíčových informací jednotlivých investičních fondů v českém nebo anglickém jazyce budou investorovi na požádání poskytnuty Společností v písemné nebo elektronické podobě, stejně tak jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách obhospodařovatelů jednotlivých investičních fondů. Výnosy z transakcí s investičními nástroji podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit.

V Prostějově dne 1.12.2014, Resort Finance s.r.o.
ISIN
Investiční společnost
Typ fondu
Měna
Region
reset

Standardní výpočet vstupního poplatku u jednorázové investice
a nebo předplaceného poplatku u investice pravidelné.
Jedná se o předběžnou výši vstupního poplatku, přesná výše bude klientovi sdělena před podpisem smlouvy
dle platných obchodních podmínek OCP.

Jednorázové investice
(minimálně 10 000 Kč)
Doplňte investovanou částku
Poplatek v %
Vstupní poplatek
Pravidelná investice měsíčně
(minimálně 500 Kč)
Doplňte investovanou částku
Doplňte dobu investice
let
Poplatek v %
Vstupní poplatek
ZDROJ: www.teletrader.com, www.jtis.cz, www.generali-investments.cz
Název fondu ISIN Typ fondu Měna Region Klíčové
informace
Vstupní
poplatek
J&T Life 2035 CZ0008474269 Fond životního cyklu
Fond životního cyklu má charakter smíšeného fondu s automatickou realokací. Portfolio manažer postupně snižuje riziko a kolísavost s blížícím se cílovým rokem, který je uveden v názvu fondu. K získání podrobnějších informací si přečtěte klíčové informace fondu.
CZK Globální
J&T Life 2030 CZ0008474251 Fond životního cyklu
Fond životního cyklu má charakter smíšeného fondu s automatickou realokací. Portfolio manažer postupně snižuje riziko a kolísavost s blížícím se cílovým rokem, který je uveden v názvu fondu. K získání podrobnějších informací si přečtěte klíčové informace fondu.
CZK Globální
J&T Life 2025 CZ0008474244 Fond životního cyklu
Fond životního cyklu má charakter smíšeného fondu s automatickou realokací. Portfolio manažer postupně snižuje riziko a kolísavost s blížícím se cílovým rokem, který je uveden v názvu fondu. K získání podrobnějších informací si přečtěte klíčové informace fondu.
CZK Globální
Generali Fond živé planety CZ0008472693 Smíšený
Cílem fondu, který je smíšeným speciálním otevřeným podílovým fondem, je dosáhnout zhodnocení aktiv ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investic do širokého portfolia převoditelných cenných papírů. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do akcií, které pokrývají ochranu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj společnosti, etické podnikání a ekologii. Fond investuje také do nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jako jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje jako jsou například státní pokladniční poukázky a také cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování. Fond bude používat omezené množství jednoduchých derivátových nástrojů, jako jsou swapy a forwardy za účelem efektivní správy portfolia, a rovněž za účelem zajištění. Zajištění je měnová transakce, jejímž cílem je chránit před kurzovými pohyby. Ačkoli použití derivátů může vést ke zvýšení dodatečné otevřené pozice, jakékoli takové dodatečné otevřené pozice nepřekročí hodnotu majetku fondu. Fond nebude sledovat ani kopírovat určitý index nebo sledovat ukazatel (benchmark).K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Globální
Generali Fond nemovitostních akcií CZ0008472396 Akciový
Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do akcií společností, které vlastní, pronajímají, spravují a investují do nemovitostí, nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jako jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje jako jsou například státní pokladniční poukázky. Fond bude používat omezené množství jednoduchých derivátových nástrojů, jako jsou swapy a forwardy za účelem efektivní správy portfolia, a rovněž za účelem zajištění. Zajištění je měnová transakce, jejímž cílem je chránit před kurzovými pohyby. Ačkoli použití derivátů může vést ke zvýšení dodatečné otevřené pozice, jakékoli takové dodatečné otevřené pozice nepřekročí hodnotu majetku fondu.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Globální
Generali Fond zlatý CZ0008472370 Smíšený
Cílem fondu, který je smíšeným speciálním otevřeným podílovým fondem cenných papírů, je dosáhnout zhodnocení aktiv ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investic do širokého portfolia převoditelných cenných papírů. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do akcií emitentů z Evropské unie a Ameriky. Fond investuje také do nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jako jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje jako jsou například státní pokladniční poukázky a také cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Evropa, USA
Generali Fond globálních značek CZ0008471778 Akciový
Investičním cílem fondu je dosažení zhodnocení aktiv v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investic do širokého portfolia převoditelných cenných papírů. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do akcií společností, které působí na globálních trzích, a které mají z pohledu portfolio manažera významnou tržní pozici, komparativní výhodu vůči svým konkurentům a silnou světovou značku (značku, která má povědomí v mnoha zemích po celém světě), nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jako jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje jako jsou například státní pokladniční poukázky.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Globální
Generali Fond balancovaný konzervativní CZ0008471760 Smíšený
Investičním cílem fondu je dosažení zhodnocení aktiv v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investic do širokého portfolia převoditelných dluhových a akciových cenných papírů. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do dluhopisů, a to státních dluhopisy, dluhopisů nadnárodních institucí, municipálních dluhopisů a korporátních (podnikových) dluhopisů. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i cenných papírů vydávaných standardními fondy kolektivního investování a akcií emitentů ze zemí OECD a rozvíjejících se trhů. Fond bude používat omezené množství jednoduchých derivátových nástrojů, jako jsou swapy a forwardy za účelem efektivní správy portfolia, a rovněž za účelem zajištění. Zajištění je měnová transakce, jejímž cílem je chránit před kurzovými pohyby. Ačkoli použití derivátů může vést ke zvýšení dodatečné otevřené pozice, jakékoli takové dodatečné otevřené pozice nepřekročí hodnotu majetku fondu.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Globální
Generali Fond korporátních dluhopisů CZ0008471786 Dluhopisový
Korporátní dluhopisy.Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do dluhopisů, a to zejména korporátních (podnikových) dluhopisů a municipálních dluhopisů, státních dluhopisů a dluhopisů nadnárodních institucí. Dluhopisy mohou být ohodnoceny i neohodnoceny, obvykle ale fond investuje do dluhopisů ohodnocených mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou stupněm B- až BBB+. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i cenných papírů vydávaných standardními i speciálními fondy kolektivního investování. Fond bude používat omezené množství jednoduchých derivátových nástrojů, jako jsou swapy a forwardy za účelem efektivní správy portfolia, a rovněž za účelem zajištění. Zajištění je měnová transakce, jejímž cílem je chránit před kurzovými pohyby. Ačkoli použití derivátů může vést ke zvýšení dodatečné otevřené pozice, jakékoli takové dodatečné otevřené pozice nepřekročí hodnotu majetku fondu.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Globální
Generali Fond konzervativní CZ0008474145 Peněžního trhu
Investičním cílem fondu je dosažení zhodnocení aktiv v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu nad úroveň krátkodobých úrokových sazeb při vysoké likviditě a nízké volatilitě aktiv. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jako jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje jako jsou například státní pokladniční poukázky, do korporátních dluhopisů, dluhopisů nadnárodních institucí a státních dluhopisů z celého světa. Dluhopisy mohou být ohodnoceny i neohodnoceny, obvykle ale fond investuje do dluhopisů ohodnocených mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou stupněm B- až AAA. Fond bude používat omezené množství jednoduchých derivátových nástrojů, jako jsou swapy a forwardy za účelem efektivní správy portfolia, a rovněž za účelem zajištění. Zajištění je měnová transakce, jejímž cílem je chránit před kurzovými pohyby. Ačkoli použití derivátů může vést ke zvýšení dodatečné otevřené pozice, jakékoli takové dodatečné otevřené pozice nepřekročí hodnotu majetku fondu.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Globální

Počet fondů na stránku:102050100

17.01.2017 04:04 Polské akcie uzavřely v záporu
17.01.2017 03:12 Tiffany & Co. reportovala výsledky za vánoční sezonu
17.01.2017 02:56 Americké akcie otevřely v záporu
17.01.2017 02:47 Ministr hospodářství Německa Sigmar Gabriel varuje Trumpa před zaváděním cla na automobily

Podílové fondy

Pravidelná investice slouží k postupné akumulaci finančních prostředků eliminující kolísání trhů. Více v sekci investice do podílových fondů.

Řízená portfolia

Strategií v Řízených portfoliích je vytvářet klientům co největší zisk s přihlédnutím na vývoji finančních trhů. Více v sekci řízená porftolia.

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou stále oblíbenější cenné papíry, kterým určitý typ investorů nahrazuje investice do podílových fondů.  Více v sekci investiční certifikáty.