právní upozornění Informace o investičních nástrojích pocházejí ze zdrojů, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Informace nelze mechanicky použít k nákupům investičních nástrojů. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Hlavní rizika spojená s investičními službami a investičními nástroji:

a) Tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje.
b) Úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.
c) Měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.
d) Úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb.
e) Operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí.

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.

Hlavní způsoby omezení rizika
- investor by si před investicí do cenných papírů kolektivního investování měl důkladně pročíst statut (prospekt) fondu, kde nalezne všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu;
- investor by měl pravidelně sledovat hodnoty a vývoj vlastních investic a vývoj na kapitálových trzích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a budou investorovi rovněž sděleny před poskytnutím investiční služby. Statut a sdělení klíčových informací jednotlivých investičních fondů v českém nebo anglickém jazyce budou investorovi na požádání poskytnuty Společností v písemné nebo elektronické podobě, stejně tak jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách obhospodařovatelů jednotlivých investičních fondů. Výnosy z transakcí s investičními nástroji podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit.

V Prostějově dne 1.12.2014, Resort Finance s.r.o.
ISIN
Investiční společnost
Typ fondu
Měna
Region
reset

Standardní výpočet vstupního poplatku u jednorázové investice
a nebo předplaceného poplatku u investice pravidelné.
Jedná se o předběžnou výši vstupního poplatku, přesná výše bude klientovi sdělena před podpisem smlouvy
dle platných obchodních podmínek OCP.

Jednorázové investice
(minimálně 10 000 Kč)
Doplňte investovanou částku
Poplatek v %
Vstupní poplatek
Pravidelná investice měsíčně
(minimálně 500 Kč)
Doplňte investovanou částku
Doplňte dobu investice
let
Poplatek v %
Vstupní poplatek
ZDROJ: www.teledrader.com, www.drfg.cz
Název fondu ISIN Typ fondu Měna Region Klíčové
informace
Vstupní
poplatek
DRFG AIF Real Estate Fund LI0294389098 Nemovitostní
DRFG AIF Real Estate Fund je investiční fond spuštěný v únoru 2016, založený ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů, společností CAIAC Fund Management. Fond investuje zejména do komerčních nemovitostí s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4-5 % ročně. Fond bude do svého portfolia vždy nabývat již zaběhlé a fungující nemovitosti na území České republiky
CZK Česko
DRFG UCITS Bond Fund LI0255111291 Dluhopisový
DRFG UCITS Bond Fund je investiční dluhopisový fond založený investiční skupinou DRFG a.s. ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG. Fond je notifikován Českou národní bankou pro prodej veřejnosti v České republice. Investiční strategie Velká důležitost je kladena na linearitu a předvídatelnost výnosu. Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokou kredibilitou a také do dluhopisů EU bank. Fond je denominován do české koruny. Pro koho je fond určen Fond je vhodný pro vyvážené investory, kteří tolerují malou míru rizika a konzistentní výnosy. Minimální doporučený investiční horizont je tři roky. K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
CZK Evropa
Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc) USD LU0128526901 Peněžního trhu
Majetek fondu se převážně skládá z převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, emitovaných nebo garantovaných vládou kteréhokoli státu světa. K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Globální
Templeton Thailand Fund A(acc) USD LU0078275988 Akciový
Fond investuje převážně do majetkových cenných papírů emitentů vzniklých v Thajsku nebo emitentů s hlavní obchodní činností zaměřenou na Thajsko. Fond může rovněž investovat do majetkových cenných papírů emitentů majících aktiva, výnosy nebo zisky v Thajsku. Fond investuje do majetkových i jiných cenných papírů, včetně cenných papírů emitovaných thajskou vládou a v menším rozsahu do opčních listů emitentů na thajském trhu cenných papírů.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Asie
Templeton Latin America Fund A(acc) USD LU0128526570 Akciový
Fond investuje převážně do majetkových cenných papírů doplňkově také do dluhových cenných papírů emitentů založených v latinskoamerickém regionu nebo těch, jejichž hlavní obchodní činnost se realizuje v tomto regionu. Oblast Latinské ameriky zahrnuje zejména následující státy, ale ne výhradně: Argentina, Belize, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, El Salvador, Francouzská Guayana, Guatemala, Guayana, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay a Venezuela.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Latinská Amerika
Templeton Korea Fund A(acc) USD LU0057567074 Akciový
Fond investuje převážně do majetkových cenných papírů emitentů vzniklých v Koreji nebo společností s hlavní obchodní činností v Koreji. Fond může rovněž investovat do majetkových cenných papírů emitentů majících aktiva, výnosy nebo zisky v Koreji.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Asie
Templeton China Fund A(acc) USD LU0052750758 Akciový
Investuje převážně do: · účastnických cenných papírů vydávaných podniky, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část své podnikatelské činnosti v Číně, Hongkongu nebo na Tchaj-wanu V menší míře může fond investovat také do: · účastnických cenných papírů, s nimiž se obchoduje hlavně v Číně, Hongkongu nebo na Tchaj-wanu nebo jejichž výkonnost souvisí s aktivy na těchto trzích či měnami těchto trhů · účastnických nebo dluhových cenných papírů vydávaných podniky různé velikosti v kterékoli zemi včetně dalších rozvíjejících se trhů.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Čína
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) USD LU0327757729 Akciový
Templeton Growth (Euro) Fund (dále jen „fond“) usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Fond investuje převážně do: · akcií a jim podobných cenných papírů vydávaných společnostmi různé velikosti v kterékoli zemi včetně rozvíjejících se trhů Investiční tým používá podrobnou finanční analýzu, na jejímž základě vybírá jednotlivé účastnické cenné papíry, o nichž je na základě faktorů jako očekávaného dlouhodobého zisku nebo hodnoty aktiv podniku přesvědčen, že jsou podhodnocené.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Globální
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR LU0114760746 Akciový
Fond investuje převážně do majetkových cenných papírů, včetně kmenových a prioritních akcií, společností se sídlem kdekoli ve světě, včetně rozvíjejících se trhů. K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
EUR Globální
Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD LU0170475312 Dluhopisový
Fond Templeton Global Total Return Fund (dále jen “Fond”) se snaží maximalizovat celkový výnos z investic tím, že se zvyšuje hodnotu investic a získává z nich výnosy a realizuje kurzové zisky ve střednědlouhém až dlouhodobém období. Investuje převážně do: · dluhových cenných papírů různé kvality vydávaných vládami, státními institucemi a podniky na rozvinutých nebo rozvíjejících se trzích V menší míře může fond investovat také do: · cenných papírů zajištěných hypotékami a aktivy · dluhových cenných papírů vydávaných nadnárodními institucemi, např. Evropskou investiční bankou · derivátů k zajišťovacím i investičním účelům, které slouží jako nástroj aktivního řízení investic s cílem získat investice na různých trzích.K získání podrobnějších informací o tomto fondu si přečtěte klíčové informace.
USD Globální

Počet fondů na stránku:102050100

21.04.2017 08:14 Index Dow Jones uzavřel páteční seanci v červeném se ztrátou 0,14%.
21.04.2017 06:29 Index Dow Jones mírně koriguje včerejší růst.
21.04.2017 02:02 USA: Prodeje existujících domů v březnu dosáhly 5,71 mil. při očekávání 5,6 mil.
21.04.2017 01:56 Wall Street otevřel na záporné nule

Podílové fondy

Pravidelná investice slouží k postupné akumulaci finančních prostředků eliminující kolísání trhů. Více v sekci investice do podílových fondů.

Řízená portfolia

Strategií v Řízených portfoliích je vytvářet klientům co největší zisk s přihlédnutím na vývoji finančních trhů. Více v sekci řízená porftolia.

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou stále oblíbenější cenné papíry, kterým určitý typ investorů nahrazuje investice do podílových fondů.  Více v sekci investiční certifikáty.